Ba­ran: 

Čo naj­viac prek­vapí ľudí o ba­ra­novi je to, koľko ta­jom­stiev majú. Vo vše­obec­nosti nechcú, aby nie­kto niečo ve­del a ne­radi od­ha­ľujú svoje city, takže ak vieš, že ti ba­ran dáva úplnú dô­veru, môže to ťa prek­va­piť, ale aj po­te­šiť.

Býk:

Býk ťa prek­vapí v tom, ako vie dobre zor­ga­ni­zo­vať čas a ma­naž­ment. Ani si to ne­všim­neš, ale býk robí všetko bez meš­ka­nia a bez toho, aby sa stre­so­val. Jeho plány sú pre­mys­lené per­fektne.

Blí­ženci: 

Blí­ženci budú o tebe roz­mýš­ľať viac, ako dajú na javo. Prek­vapí ťa to, pre­tože si mys­líš, že mu je jedno, kto si a ako sa cí­tiš. No v sku­toč­nosti si vší­majú aj malé de­taily.

Rak: 

Rak ťa do­káže prek­va­piť, aký ve­selý vie byť, keď cíti bo­lesť a zlo­mené srdce. Všetko skrýva za úsmev.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Lev sa zdá byť viac prak­tické zna­me­nie ako ro­man­tické a cit­livé, no opak je prav­dou. Prek­vapí ťa to, ako veľmi ana­ly­zujú svoje emó­cie a vzťahy. Vô­bec by si to na neho ne­po­ve­dala.

Panna:

Panna ako zna­me­nie má veľa ener­gie aj mimo práce. Môže sa zdať, že to, aká ak­tívna je v práci, kom­pen­zuje tým, že doma re­la­xuje. Opak je však prek­va­pe­nie, že panna je aj doma veľmi ak­tívna.

Váhy:

Bu­deš prek­va­pená tým, ako sa do­káže Váha pus­tiť do kon­fliktu s nie­kým, o kom sa vie, že klame alebo ho­vorí niečo, čo sa Vá­ham ne­páči. Váhy jed­no­du­cho bo­jujú za spra­vod­li­vosť.

Škor­pión: 

Zdá sa, že je škor­pión veľmi ta­jomný a na­mys­lený. No prek­vapí ťa to, že jeho ego sa dá veľmi ľahko zlo­miť. Škor­pión sa väč­ši­nou trápi aj pre tú naj­men­šiu chybu, hoci to ne­dáva na­javo.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec:

Stre­lec je ne­ut­rálne zna­me­nie, má sklon k tomu, aby sa ne­uka­zo­val moc na ve­rej­nosti. No možno ťa prek­vapí to, že ako­náhle sa strel­covi niečo po­darí, bude sa s tým vy­ťa­ho­vať ešte veľmi dlho.

Ko­zo­ro­žec: 

Ko­zo­ro­žec be­rie úplne vážne prav­dilo: Ho­vo­riť striebro, ml­čať zlato. Pre­tože moc toho ne­na­ho­vorí, prek­va­pia ťa však jeho skutky, ktoré budú ho­vo­riť za neho.

Vod­nár: 

Vod­nár, hoci na to ne­vzerá, je veľmi lo­jálne zna­me­nie. Prek­vapí ťa tým, že bude stáť pri tebe za kaž­dých okol­ností a bude ochra­ňo­vať tvoje meno.

Ryby: 

Ryby ťa prek­va­pia ich zna­los­ťou o rôz­nych té­mach. Akú­koľ­vek tému spo­me­nieš, po­ve­dia ti as­poň pár viet. Je to skvelé, pre­tože ich mô­žeš ob­di­vo­vať a zo­brať si z nich prí­klad.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre